Algemene Voorwaarden van Gremmen B.V. (gevestigd te Oss)

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere tussen Gremmen B.V. en diens afnemers tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn opgenomen op alle websites van Gremmen B.V.
1.2 Door plaatsing van een bestelling komt een overeenkomst tot stand tussen Gremmen B.V. en de afnemer.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden bedingen van derden niet door Gremmen B.V. erkend.

2. Prijzen

2.1 Alle prijzen op de website gelden onder voorbehoud van kennelijke fouten in de weergave ervan.
2.2 Alle genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, toeslagen en overige kosten.

3. Betalingstermijn

3.1 De afnemer dient Gremmen B.V. te betalen voor geleverde goederen binnen een termijn van 21 dagen na de factuurdatum op een door Gremmen B.V. aan te geven wijze.
3.2 Bij overschrijding van een betalingstermijn is de afnemer onmiddellijk in verzuim en een rente verschuldigd van 3% per maand over het nog openstaande factuurbedrag.
3.3 Alle kosten van invordering komen ten laste van de afnemer, waarbij buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de nog verschuldigde hoofdsom.

4. Levering

4.1 Levering vindt enkel dan plaats wanneer hiertoe voldoende voorraad aanwezig is.
4.2 Gremmen B.V. zal bestellingen binnen 3 werkdagen verzenden, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
4.3 Gremmen B.V. heeft voldaan aan haar leveringsplicht zodra de door Gremmen B.V. geleverde zaken aan de afnemer zijn aangeboden.
4.4 Op de internetsite genoemde termijnen gelden slechts als indicatie, waardoor hieraan geen rechten kunnen worden ontleend.

5. Minimale afname

Indien de afnemer naar het oordeel van Gremmen B.V. onvoldoende producten afneemt, heeft Gremmen B.V. het recht om een dergelijke bestelling te weigeren dan wel te annuleren en klanten uit het klantenbestand te verwijderen.

6. Gegevensbeheer

6.1 Van de afnemer die een bestelling plaatst bij Gremmen B.V. worden diens gegevens opgenomen in een klantenbestand. Gremmen B.V. zal klantgegevens nooit zonder expliciete toestemming verstrekken aan derden.
6.2 Gremmen B.V. kan gebruikmaken van een mailinglijst. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor deze lijst.

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen gedaan door Gremmen B.V. zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Mondelinge toezeggingen dienen schriftelijk te zijn bevestigd alvorens zij bindende kracht hebben.
7.3 Aanbiedingen gedaan door Gremmen B.V. gelden niet voor nabestellingen, tenzij anders overeengekomen.
7.4 Gremmen B.V. kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing bevatte.

8. Afbeeldingen en gegevens

8.1 Alle afbeeldingen en gegevens betreffende specificaties van producten vermeld op de website of anderszins aangeboden door Gremmen B.V. zijn slechts indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Eigendom van geleverde zaken blijft bij Gremmen B.V. zolang de afnemer de vorderingen die met deze levering samenhangen niet heeft voldaan.
9.2 De afnemer is niet bevoegd om geleverde zaken te bezwaren voordat de met de levering samenhangende vordering is voldaan.

10. Overmacht

10.1 Gremmen B.V. is niet aansprakelijk, indien en voor zover zij haar verbintenissen niet kan nakomen ten gevolge van overmacht.
10.2 In geval van overmacht behoudt Gremmen B.V. zich het recht voor om haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

11. Aansprakelijkheid

Gremmen B.V. is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade van derden. Daarnaast is Gremmen B.V. in geen enkel geval aansprakelijk voor alle overige vormen van (in)directe schade. Voorbeelden van typen schade waarvoor Gremmen B.V. geen aansprakelijkheid accepteert zijn schade uit onrechtmatige daad, bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde inkomsten en verlies aan goodwill.